Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Centrum Partnerstwa i Biznesu

Z-ca Dyrektora / Kierownik: Krzysztof Maciejewicz
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój 403
tel.: (+48 58) 323 64 03
e-mail: wpg@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • rozwój partnerstwa gospodarczego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i sieci współpracy poprzez:
  • kreowanie i przygotowywanie koncepcji projektów partnerskich w szczególności projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • przygotowywanie analiz, opracowań i dokumentacji przetargowych, konkursowych w ramach prowadzonych projektów partnerskich
  • monitoring procesu realizacji projektów partnerskich, ich harmonogramu i zakresu rzeczowego
  • koordynowanie i zarządzanie ryzykiem projektów partnerskich z udziałem Miasta
  • przygotowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w formule partnerskiej
  • współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych projektów, w szczególności projektów partnerstwa publiczno – prywatnego
  • standaryzację procedur przygotowywania i nadzoru  projektów partnerskich
  • realizację programów Strategii Rozwoju Gdańska
 • dostarczanie na stronę internetową www.gdansk.pl materiałów o tematyce gospodarczej związanej z realizowanymi w Gdańsku projektami inwestycyjnymi w formule partnerstwa publiczno – prywatnego
 • przygotowywanie i/lub opiniowanie aktów prawnych dotyczących lub związanych z  partnerstwem publiczno - prywatnym
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, związanych z prowadzonymi projektami, dla inwestorów na wybranych nośnikach oraz ich celowa dystrybucja
 • przygotowywanie wniosków do bazy planowanych inwestycji
 • współpraca z samorządami, administracją rządową, organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo - badawczymi, klastrami technologicznymi, w obszarze wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zatrudnienia
 • inicjowanie, organizowanie, monitorowanie oraz koordynacja przedsięwzięć wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w których uczestnikiem jest Miasto,
 • budowanie środowiska wzmacniającego postawy kreatywne i przedsiębiorcze, w tym:
  • realizowanie projektów i programów w obszarze edukacji przedsiębiorczości rozwijających kompetencje przedsiębiorcze dzieci i młodzieży
  • współpracę z biznesem w zakresie innowacji w edukacji wychodzących naprzeciw potrzebom rynku pracy
 • budowanie systemu wsparcia dla gdańskich organizacji i przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez:
  • przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi w Gdańsku innowacyjnych i kreatywnych przedsiębiorstw w tym start-upów
  • współpracę z organizacjami przedsiębiorców, środowiskiem naukowym i gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gdańsku, w celu poszukiwania nowych obszarów i uzupełniania luk w systemie wsparcia na wszystkich etapach prowadzenia działalności
  • promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdańska,
  • redagowanie i aktualizację interaktywnego serwisu przedsiębiorczygdansk.pl, stanowiącego bazę wiedzy dla gdańskich przedsiębiorców w zakresie m.in. rejestracji działalności gospodarczej, możliwości jej finansowania oraz instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oferowanych przez instytucje i organizacje
  • przygotowywanie informacji dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Gdańsku
 • wsparcie rynku pracy poprzez realizację programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych profilowanych pod kątem potrzeb przedsiębiorców oraz osób wchodzących na rynek pracy
 • prowadzenie banku danych o fundacjach i stowarzyszeniach z udziałem Miasta, w tym zabezpieczenie informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych, finansowych
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w zakresie zadań statutowych
 • wykonywanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa Miasta w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach
 • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego będącego we władaniu fundacji z udziałem Miasta.
Metryczka publikacji