Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Co i jak w urzędzie - najczęściej zadawane pytaniaDODATEK MIESZKANIOWY

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy?

Uwaga! Dodatek Mieszkaniowy obłsugiwany jest przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Więcej informacji pod adresem strony internetowej www.gcs.gda.pl.


DOWÓD OSOBISTY

Czy mogę załatwić dowód osobisty za żonę/męża?
Nie ma takiej możliwości. Dowód osobisty można wyrobić i odebrać jedynie osobiście.

Jaka jest opłata za dowód osobisty?
Od 1 stycznia 2010r. nie są pobierane opłaty za wyrobienie dowodu osobistego.

Jaki jest termin oczekiwania na dowód osobisty?
Termin oczekiwania na dowód osobisty wynosi około 30 dni.

Za miesiąc kończę 18 lat. Czy mogę w złożyć wniosek o dowód osobisty już teraz, żeby go odebrać w dniu urodzin?
Istnieje taka możliwość. Od 1 marca 2015 roku osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o jego wydanie bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora lecz nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Czy jeden z rodziców może wyrobić dziecku dowód osobisty?
Tak, jednak złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie, która ukończyła 5 rok życia wymaga jej obecności. W przypadku osób, które nie ukończyły 5 roku życia obecność nie jest wymagana.

Jak sprawdzić kiedy kończy się termin ważności mojego dowodu osobistego?
Wszystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin – znajduje się on na odwrocie dowodu z prawej strony.
O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Co trzeba zrobić gdy odnalazł się dowód osobisty, którego utratę zgłoszono wcześniej?
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty. Osoba, która odnalazła swój dowód osobisty zgłoszony wcześniej jako utracony, musi zwrócić odnaleziony dokument organowi, który go wydał albo najbliższemu organowi gminy lub Konsulowi.
Nie ma możliwości przywrócenia unieważnionego z powodu utraty dowodu osobistego do obiegu prawnego.

Co się stanie jeżeli przyjdę wymienić dowód osobisty, który utracił swoją ważność?
Wniosek oczywiście zostanie przyjęty ale pracownik będzie musiał unieważnić posiadany przez wnioskodawcę dowód osobisty i zwróci go posiadaczowi. Unieważnienie polega na przecięciu lub przedziurkowaniu dowodu osobistego w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym.

Czy osoba czasowo przebywająca w Gdańsku może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w urzędzie w Gdańsku?
Od 1 marca 2015 roku wniosek o wydanie dowodu osobistego może być złożony w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy jednak zaznaczyć, że dowód osobisty odebrać można tylko i wyłącznie w organie gminy, w którym został złożony wniosek.

Jak należy postąpić w przypadku utraty dowodu osobistego?
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące
Zgłoszenia utraty dowodu można dokonać:

 • osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium RP,
 • w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Formularz zgłoszeniowy można wysłać drogą elektroniczną przez platformę e-Puap posiadając profil zaufany czyli podpis elektroniczny.
 • W placówce konsularnej RP – osobiście bądź w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu – dotyczy to osób przebywających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenia utraty dowodu osobistego osoby małoletniej dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Kiedy należy wymienić dowód?
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych, które zamieszczone są w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego – wniosek należy złożyć niezwłocznie
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Czy osoba przebywająca na stałe za granicą musi wymienić dowód np. z powodu upływu terminu ważności?
Osoba przebywająca na stałe za granicą ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
Osoba zameldowana na stałe na terenie Polski ale przebywająca za granicą ma obowiązek posiadać dowód osobisty.
Nie można ubiegać się o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem Konsula.

Jak ma wymienić dowód osoba leżąca w domu lub w szpitalu (chora)?
W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.
Należy przygotować wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, aktualną i wyraźną fotografię oraz przygotować do wglądu posiadany dowód.

Jak mogę sprawdzić czy mój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru?
Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić w Internecie, pod adresem: www.obywatel.gov.pl

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jakie dokumenty potrzebne są do założenia działalności gospodarczej?

 • wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaka jest opłata za wpis do CEIDG?

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki tj. uzyskanie wpisu/zmiana wpisu/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie wpisu - są bezpłatne.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek CEIDG-1?

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

 • elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl
 • osobiście w urzędzie miasta/gminy
 • przez pełnomocnika
 • wysłać listem poleconym (podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie)

Z uwagi na obszerność informacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w zakładce procedury urzędowe.

Co to jest PKD?

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności. Obecnie obowiązuje PKD 2007. Jeśli w swoim wpisie w CEIDG nie posiadasz kodów PKD 2007 - musisz uaktualnić swój wpis. W przypadku zmiany przedmiotu działalności lub rozszerzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek CEIDG-1 w terminie 7 dni od dnia zmiany danych wpisanych
w CEIDG. Jeśli masz problem z wyszukaniem właściwego dla siebie PKD, skorzystaj
z wyszukiwarki, sprawdź tutaj.

Czy rejestracja działalności gospodarczej odbywa się zgodnie z miejscem zamieszkania czy wykonywania działalności gospodarczej?

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy (w którym znajduje się ewidencja działalności gospodarczej) na terenie całego kraju, gdyż od 1 lipca 2011 r. nie obowiązuje rejonizacja.

W jakim terminie muszę poinformować CEIDG o zmianie danych we wpisie do działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, w terminie 7 dni od dnia zmiany następujących danych ewidencyjnych:

1) imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL

2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa

3) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy

4) adres do doręczeń oraz – jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego  miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe

5) inne niż wymienione w pkt 4 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG

6) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę pozostałych danych (informacyjnych) - powstałą po dniu dokonania wpisu do CEIDG - w każdym czasie tak aby dane były prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

W jakim terminie i na jaki okres mogę zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej:

 • na czas nieokreślony, bez wskazywania okresu (zawieszenie bezterminowe) na jaki to zawieszenie następuje (wówczas będzie miał obowiązek zgłosić wznowienie odrębnym wnioskiem)
 • albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, ze wskazaniem okresu, na jaki zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej (wówczas wznowienie nastąpi automatycznie z upływem tego okresu).

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa:

 • do dnia wskazanego w tym wniosku
 • lub do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności

Z uprawnienia w zakresie zawieszenia może skorzystać:

 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
 • przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W jaki sposób mogę wyrejestrować działalność gospodarczą w CEIDG?

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o jego wykreślenie z CEIDG:

 • w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • lub przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Złożenie wniosku o wykreślenie może nastąpić w każdym czasie tak aby dane były prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Przedsiębiorca może złożyć ponadto wniosek
o niepodjęciu działalności gospodarczej
- w każdym czasie.

We wniosku należy wskazać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Nie ma możliwości wykreślenia działalności z datą przyszłą.

Jestem przedsiębiorcą i prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług hotelarskich turystom w obiekcie niekategoryzowanym, czy muszę to zgłosić?

Obiekty niekategoryzowane, świadczące usługi hotelarskie, nie będące: hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi, schroniskami ani schroniskami młodzieżowymi, np. wille, zajazdy, hostele, apartamenty, pokoje gościnne, kwatery prywatne, agroturystyka, ośrodki wypoczynkowe, domy turysty itp. podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce ich położenia.

W jakim terminie muszę zarejestrować obiekt niekategoryzowany i ile to kosztuje?

Przedsiębiorca lub rolnik, który chce świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie niekategoryzowanym położonym na terenie Gdańska, przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązany jest zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska. Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 


PROFIL ZAUFANY

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wykorzystując Profil Zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil Zaufany jest dostępny dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na portalu www.pz.gov.pl, po czym złożą wniosek o Profil Zaufany oraz z dowodem osobistym lub paszportem potwierdzą swoje dane osobowe w jednym z Punktów Potwierdzających. Lista Punktów Potwierdzających znajduje się tutaj.

Jak utworzyć Profil Zaufany?

Aby utworzyć Profil Zaufany:

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego.
 2. Kliknij Zarejestruj się.
 3. Wybierz "W placówce" i wypełnij formularz.
 4. Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
 5. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło – zaloguj się na stronie profilu zaufanego.
 6. Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na to 30 dni od złożenia wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie potwierdzisz profil zaufany.
 7. Jeżeli nie zdążysz potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 30 dni – zaloguj się na stronie profilu zaufanego i ponownie złóż wniosek.

Jakie dokumenty muszę mieć przy potwierdzaniu Profilu Zaufanego?

Weź ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport. W razie konieczności poprawienia/zmiany danych w Profilu Zaufanym - niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, np. smartfona (autoryzacja SMS), tableta itp.

Czy obcokrajowiec może potwierdzić Profil Zaufany?

Tak, jeżeli posiada polski numer PESEL (który możemy zweryfikować, np. na podstawie zaświadczenia o zameldowaniu, gdzie figuruje numer PESEL) oraz posługuje się paszportem swojego kraju.

Czy osoba upoważniona/pełnomocnik może w moim imieniu potwierdzić Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzającym?

Nie, wniosek należy potwierdzić osobiście w Punkcie Potwierdzającym, z ważnym dowodem lub paszportem.

 

 

GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Gdańskie Centrum Świadczeń w budynku przy ul. Kartuskiej 32/34, numer tel. (58) 326 79 89, e-mail: gcs-info@gdansk.gda.pl. www.gcs.gda.pl)

obsługuje wnioski o:

 1. Świadczenia rodzinne:
  • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • Świadczenia rodzicielskie, tzw. kosiniakowe,
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe,
  • Gdański bon żłobkowy.
 2. Fundusz alimentacyjny.
 3. Świadczenia opiekuńcze:
  • Świadczenia pielęgnacyjne,
  • Zasiłek pielęgnacyjny,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy.
 1. Jednorazowe świadczenie „Za Życiem”.
 2. Stypendium szkolne.
 3. Zasiłek szkolny.
 4. Dodatek mieszkaniowy.
 5. Dodatek energetyczny.
 6. Obniżkę dochodową czynszu.
 7. Dopłaty do czynszu, tzw. Program Mieszkanie na start.
 8. Wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu na potrzeby programu Czyste Powietrze.
 9. Świadczenia dla żołnierzy (rekompensata wynagrodzenia i należności mieszkaniowe).
 10. Dodatek osłonowy.
 11. Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy.
 12. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 13. Świadczenie dla posiadaczy „Karty Polaka”.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gdzie uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

ul. Na Stoku 49
ul. Świętokrzyska15
ul. Wyspiańskiego 9


NIEPEŁNOSPRAWNI (karta parkingowa)

Gdzie można uzyskać kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych?

Miejska Komisja Orzecznictwa ds Niepełnosprawnych Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5
tel. (58) 320 22 96, 793 212 156
e-mail: mzon@gdansk.gda.pl


NIERUCHOMOŚĆ

Podatek od nieruchomości?

Pamiętaj! Jeśli kupisz nieruchomość np. dom, mieszkanie, garaż należy to zgłosić do Urzędu Miejskiego w celu naliczenia podatku od nieruchomości. Powinieneś to zrobić w ciągu 14 dni.PASZPORT

Gdzie wymienia się paszporty?

Biuro paszportowe podlega pod Urząd Wojewódzki i znajduje się przy ul. Okopowa 21/27. Urząd Miejski nie zajmuje się wydawaniem i wymianą paszportów. Więcej informacji na stronie Urzędu Wojewódzkiego w dziale "Paszporty".


PESEL, NIP

Gdzie odbiera się numer PESEL, a gdzie numer NIP?

 • numer ewidencyjny PESEL odbiera się w Referacie Ewidencji Ludności
 • numer NIP odbiera się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zameldowania


PRAWO JAZDY

Jakie dokumenty potrzebne są do międzynarodowego prawa jazdy?

 • wypełniony wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • 1 zdjęcie,
 • ksero prawa jazdy,
 • opłata wnoszona na konto - 35,00 zł,
 • prawo jazdy i dowód osobisty - do wglądu


REJESTRACJA POJAZDU

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium krajów członkowskich UE?

Z uwagi na obszerność informacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w tym zakresie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakładce procedury urzędowe Wydziału Komunikacji.

Jakie dokumenty potrzebne są do wpisania instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego?

 • wypełniony formularz (druk) zawiadomienia,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji,
 • potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC),
 • dowód osobisty (do wglądu).

Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru tzw. stałego dowodu rejestracyjnego?

 • pozwolenie czasowe,
 • potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC),
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dowód osobisty (do wglądu).

Czy po odbiór tzw. stałego dowodu rejestracyjnego trzeba czekać w kolejce z biletem numerowanym?

Odbiór tzw. stałego dowodu rejestracyjnego odbywa się na wyznaczonym stanowisku, oznaczonym napisem "ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO", po pobraniu biletu numerowanego oznaczonego literą "B".

Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania?

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • tablice rejestracyjne, ale tylko w przypadku zmiany miejsca zamieszkania powodującej zmianę organu rejestrującego.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania samochodu?

Z uwagi na obszerność informacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w tym zakresie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakładce procedury urzędowe Wydziału Komunikacji.

Czy po sprzedaży samochodu trzeba zawiadamiać Urząd o tym fakcie, jeśli tak to w jaki sposób?


Po sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni należy złożyć zawiadomienie o zbyciu, do którego trzeba załączyć kserokopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. Zawiadomienie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na wyznaczonym stanowisku oznaczonym napisem "ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO" po pobraniu biletu numerowanego oznaczonego literą "B" (wówczas należy posiadać przy sobie również swój egzemplarz dokumentu sprzedaży), przesłać listownie, bądź przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Jeżeli samochód będzie zarejestrowany na więcej niż jedną osobę, to czy w Urzędzie muszą się stawić wszyscy właściciele?


Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wówczas każdy z właścicieli może złożyć wniosek o jego rejestrację przedkładając pełnomocnictwo od współwłaściciela/li. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

ŚMIECI

Kto zajmuje się śmieciami w Gdańsku?

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej

Biuro Obsługi Klienta, ul. Partyzantów 36, budynek D
infolinia: nr tel. (58) 731 64 64 - pn., wt., czw., pt (7.00-15.00), śr. (7.00-16.30)
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl
więcej informacji na stronie internetowej Czyste Miasto Gdańsk

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Biuro znajduje się w siedzibie URZĘDU MIEJSKIEGO w GDAŃSKU
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Wyspiańskiego 9A, p. 119
pon. – czwart. w godz. 8.00 – 16.00
pt. w godz. 8.00 – 15.00
tel. (58) 778 60 39; tel. kom. 798 122 027

e-mail: brz@gdansk.gda.pl

Informacje biura rzeczy znalezionych


STRAŻ MIEJSKA

Gdzie mieści się Straż Miejska?

Siedziba Straży Miejskiej mieści się w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60. tel. (58) 301 30 11.

 • przyjmowanie zgłoszeń całą dobę pod bezpłatnym numerem alarmowym 986 lub przez stronę internetową: www.gdansk.pl/kontaktgdansk
 • kasa czynna w dni powszednie od 8.00 do 14.30 (przerwa 9.30 do 9.45), w środy od 8.00 do 17.00,
 • Referat Wykroczeń przyjmuje w dni powszednie od 8.00 do 15.00, w środy od 8.00 do 17.00.

Komendant lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 14.00 - 16.00 po uprzednim umówieniu się osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. (58) 301 30 11.


URZĄD MIEJSKI

Gdzie zgłosić się po nieodpłatną poradę prawną?

Punkty pomocy prawnej prowadzone przez MOPR
Gdańsk-Śródmieście, ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro)
Gdańsk-Dolne Miasto, ul. Elbląska 66A, Centrum Pomocy Socjalnej nr 8

Punkty pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe
Gdańsk-Nowy Port, ul. Wyzwolenia 49
Gdańsk-Orunia, ul. Gościnna 14
Gdańsk-Strzyża, ul. Kisielewskiego 12
Gdańsk-Śródmieście, ul. Dyrekcyjna 5

tel. (58) 320 53 55

Informacje na temat darmowej porady prawnej, podstawowe formularze, poradniki, broszury można także uzyskać we wszystkich punktach oraz na stronie MOPR w Gdańsku i na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie uzyskać profil kierowcy?

W Urzędzie Miejskim w Referacie Praw Jazdy -Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Wilanowska 2
Kliknij aby zobaczyć: Profil kandydata na kierowcę


ZAMELDOWANIE

Zobacz: Procedura - Zameldowanie na pobyt stały

Metryczka publikacji