Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Polityki Gospodarczej

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:wpg@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
466
Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej - Iwona Bierut
58 323 6466
403
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej - Krzysztof Maciejewicz
58 323 6403
465
Sekretariat
58 323 6465
Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych
404
Kierownik Referatu - Marcin Hrynkiewicz
58 323 6404
404
Monitorowanie wydawanych decyzji administracyjnych, mienie komunalne.
Prowadzenie banku danych o mieście. Sporządzanie analiz, sprawozdań, raportów. System Analiz Samorządowych.
58 323 6504
405
Opracowanie i monitoring strategii rozwoju miasta.
58 323 6405
Centrum Partnerstwa i Biznesu
403
Kierownik Centrum - Krzysztof Maciejewicz
58 323 6403
401, 402, 403
Obsługa Projektów Partnerskich.
58 323 6401
58 323 6601
58 323 6691
58 323 6402
58 323 6555

406

Budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

58 323 6605
58 323 6416
58 323 6406

Referat Nadzoru Właścicielskiego

411
412
413

Obsługa Prezydenta Miasta w zakresie pełnienia przez niego funkcji organu założycielskiego, akcjonariusza i udziałowca spółek. Nadzór właścicielski nad spółkami

komunalnymi i spółkami z udziałem Miasta Gdańska.

58 323 6411
58 323 6412
58 323 6413
Zespół ds. administracyjnych i budżetu Wydziału
464

Nadzór nad realizacją budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej oraz realizacją Planu Zamówień Publicznych wydziału.

Sporządzanie sprawozdawczości i analityki finansowej.

Realizacja sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska.
58 323 6464
58 323 6694
Metryczka publikacji