Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Miejski Rzecznik Konsumentów

Agnieszka Iwanowicz zdjęcie

Miejski Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Iwanowicz

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
e-mail:
mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek - od 8:00 do 16:00
  • środa - od 10:00 do 17:00
  • czwartek - od 8:00 do 16:00

Ogólnopolska Infolinia Konsumencka  tel.:  801 440 220, 222 66 76 76

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 10:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

Pomoc w języku angielskim (link): Your rights in Poland – CONSUMER GUIDE

Pomoc w języku ukraińskim (link): Ваші права в Польщі – ПОСІБНИК ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie w godzinach pracy biura oraz - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu - osobiście w swojej siedzibie.

Zalecamy korzystanie przede wszystkim z porad, zamieszczonych m.in. na naszej stronie oraz porad telefonicznych. Terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie pod numerem (58)323 70 11 w godzinach pracy biura.

Uwaga!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku udziela porad oraz podejmuje interwencje wyłącznie na rzecz mieszkańców Gdańska.

Mieszkańcy innych miast mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną, uprzejmie prosimy o kontakt z ogólnopolskim Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Na adres mrk@gdansk.gda.pl można przesyłać uzupełnienia do złożonych już wniosków o interwencję bądź inne informacje, związane z prowadzoną w biurze sprawą konsumenta (pod tym adresem nie są udzielane porady konsumenckie).

Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, mającym siedzibę w Polsce.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


W jakich sprawach może pomóc Rzecznik? (link)

Gdzie szukać pomocy? - adresy i telefony (link)

Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku (link)

Uniwersyteckie Poradnie Prawne (link)

Dodatkowa pomoc prawna na drodze sądowej - Stowarzyszenie Aquila (link)

Reklamacja towaru

Z dniem 25 grudnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy, regulujące prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Do umów zawieranych od tej daty stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie kolejna zmiana - odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy oraz uprawnienia reklamacyjne konsumenta zostały przeniesione z Kodeksu cywilnego do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i to one regulują kwestie reklamacji towarów, zakupionych od 01.01.2023 r.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, konsument może zgłosić reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku towarów zakupionych do 31.12.2022 r.), do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (na podstawie ustawy o prawach konsumenta w przypadku towarów zakupionych od 01.01.2023r.), albo do gwaranta z tytułu gwarancji, jeżeli została udzielona (najczęściej na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej). Warto pamiętać, że to konsument dokonuje wyboru, z jakiego tytułu zgłasza reklamację i sprzedawca nie może mu w tej kwestii niczego narzucać.

Przepisy i zasady reklamacji (link)

 

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przepisy obowiązujące dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. (link)

Sprzedaż w modelu dropshipping (link)

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym (link)

Webinary, podcasty edukacyjne (link): Infolinia Konsumencka

Polubowne formy rozstrzygania sporów

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. ADR) (link)

Klauzule niedozwolone (link)

Rzecznik Finansowy - sprawy ubezpieczeniowe i finansowe (link)

Finanse, kredyty w CHF - kompendium wiedzy UOKiK (link)

Upadłość konsumencka (link)

 

Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (link)

 

Zastrzeganie utraconych dokumentów (link)

SMS-y Premium - komunikat UOKiK (link)

Ostrzeżenia konsumenckie UOKiK (link)

Przydatne formularze:

Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi (towary kupione do 31.12.2022 r.):

Zgłoszenie reklamacji w trybie ustawy o prawach konsumenta (towary kupione od 01.01.2023 r.):

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

Wniosek o udzielenie pomocy do rzecznika konsumentów:

 Wnioski o pomoc do rzecznika można składać:

  • w formie elektronicznej poprzez ePUAP - link (jeżeli wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany, jako adresata należy wybrać Urząd Miejski w Gdańsku),
  • skany odręcznie podpisanych wniosków z załącznikami można przesyłać również drogą elektroniczną na adres mrk@gdansk.gda.pl,
  • osobiście (w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: przy ul. Nowe Ogrody 8/12 punkt informacji - pok. 40, ul. Partyzantów 74 punkt informacji - pok. 103, ul. Wilanowska 2),
  • wysyłając na adres korespondencyjny (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).

Do wniosku należy załączyć kserokopie wszystkich dokumentów, związanych ze sprawą, w szczególności umowy, zawartej z przedsiębiorcą oraz całości korespondencji reklamacyjnej. Prosimy w miarę możliwości o korzystanie z udostępnionego wyżej formularza wniosku o interwencję. Językiem, w jakim można składać wnioski oraz w jakim są prowadzone postępowania, jest język polski.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA:

RODO klauzula informacyjna MRK (15.12 KB, docx)
Metryczka publikacji