Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, wiarygodności kredytowej Miasta, zaciągania zobowiązań dłużnych, zawierania transakcji zabezpieczających oraz informacji o stanie mienia komunalnego
 • Biurem Prezydenta w zakresie wybranych projektów służących rozwijaniu potencjału gospodarczego Miasta i promocji kluczowych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, organizacji spotkań i targów o charakterze gospodarczym
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie planowania inwestycji oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Wydziałami: Urbanistyki i Architektury, Projektów Inwestycyjnych, Biurem Rozwoju Gdańska, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego i informacji sieciowej
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw dotyczących spółek użyteczności publicznej, w tym przekazywania informacji finansowo – ekonomicznych, a także nadzoru nad spółkami komunalnymi, opiniowania wniosków firm świadczących usługi przewozowe oraz w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej
 • Gdańskim Urzędem Pracy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia w Mieście
 • Wydziałami: Finansowym oraz Kadr i Organizacji w zakresie bieżącego przekazywania informacji o zmianach organizacyjno – prawnych w spółkach prawa handlowego oraz fundacjach z udziałem Miasta
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie planowania nowych inwestycji kulturalnych
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia
 • współpraca w przygotowywaniu projektów umów i statutów spółek z udziałem Miasta w przypadku inicjowania powołania spółek przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta oraz w przygotowywaniu zmian tych dokumentów
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie informacji dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz analiz, badań struktury mieszkańców Gdańska w celu planowania działań Miasta w zakresie polityki gospodarczej
 • z wydziałami nadzorującymi merytorycznie fundacje i stowarzyszenia z udziałem Miasta w zakresie zabezpieczenia informacji organizacyjno-prawnych, majątkowych i finansowych
 • Biurem Architekta Miasta w zakresie wymagań architektonicznych i przestrzennych dla strategicznych w przestrzeni Miasta inwestycji planowanych lub realizowanych przez inwestorów prywatnych (partnerstwo publiczno – prywatne).
Metryczka publikacji