Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2024r. poz.572), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023r. poz.977 z późn. zmian.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.VI.6733.29-7.2024.KW.161041 z dn.05.06.2024r. polegającej na:

  • przebudowie budynku zabytkowego Dworu Ferberów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjno-biurowe (likwidacja lokali mieszkalnych),
  • rozbiórce istniejących schodów zewnętrznych oraz budowie nowych schodów zewnętrznych w części północnej (do poziomu 0 oraz do poziomu +1),
  • budowie wiat: śmietnikowej i rowerowej, miejsc postojowych (max.24) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nowym ogrodzeniem przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 w Gdańsku – dz. nr 137/24, 138/2 obr.0109.                                                                 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury tut. urzędu, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 3236454.

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. dnia 07.06.2024r.

Metryczka publikacji