Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.775 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: ciągu pieszego, wewnętrznej sieci oświetleniowej, oświetlenia, odwodnienia, schodów, pochylni, muru oporowego, elementów małej architektury w ramach zadania pn. „Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna- Gdańsk Południe)”. Lokalizacja inwestycji: rejon miedzy ulicami Platynową i Raduńską- działki nr:  751/9, 728/17, 708/38, 708/9, 708/4, 736/2, 734/5, 734/6, 734/13 w obrębie 0303.

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 387. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w kancelarii tut. urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 20.11.2023r.

Metryczka publikacji