Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Gdańska Rada Seniorów

Gdańska Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Gdańska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej Miasta.

Celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.

Rada działa w obszarze polityki senioralnej, w tym w szczególności w następujących dziedzinach:

1) wizerunku społecznego seniorów - zapobiegania i przełamywania marginalizacji i dyskryminacji seniorów oraz budowania autorytetu seniorów;

2) aktywności obywatelskiej seniorów - wspierania aktywności seniorów oraz ich działań na rzecz lokalnej społeczności;

3) integracji i wsparcia społecznego dla seniorów, w tym budowania systemu wsparcia środowiskowego;

4) zdrowia seniorów - profilaktyki i promocji zdrowia seniorów;

5) edukacji przez całe życie - rozwijania form kształcenia i aktywności intelektualnej seniorów;

6) kultury i czasu wolnego seniorów - rozwoju różnorodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury;

7) bezpieczeństwa seniorów - różnych form działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów;

8) promowania idei społeczeństwa obywatelskiego;

9) upowszechniania zasad działania samorządu terytorialnego wśród seniorów;

10) przestrzeń publiczna, transport i mobilność - opiniowanie i wnioskowanie projektów zmian związanych z organizacją transportu publicznego oraz organizacji przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) uchwalanie Regulaminu działania Rady i jego zmian;

2) uchwalanie harmonogramu działania Rady na całą kadencję i jego zmian;

3) wybieranie oraz odwoływanie przewodniczącego oraz 2 wiceprzewodniczących Rady;

4) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących seniorów wobec organów Miasta Gdańska przez podejmowanie uchwał lub stanowisk;

5) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, należących do kompetencji Rady;

7) opiniowanie i proponowanie zmian w Statucie Rady;

8) na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska lub Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska - wybór osób, które będą reprezentować środowisko gdańskich seniorów;

9) wnioskowanie o przeprowadzanie konsultacji społecznych.

Rada realizuje swoje cele i zadania w szczególności przez:

1) opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Prezydenta Miasta Gdańska lub Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska;

2) występowanie do Rady Miasta Gdańska, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, z wnioskami o podjęcie przez uprawnione podmioty inicjatywy uchwałodawczej;

3) inicjowanie działań dotyczących poprawy jakości życia i zdrowia gdańskich seniorów;

4) współpracę z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku, gminnymi radami seniorów, jednostkami pomocniczymi Miasta Gdańska oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz osób starszych w Gdańsku, Polsce oraz za granicą.

Uchwała Nr XXV/677/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku

Statut Gdańskiej Rady Seniorów - Uchwała Nr LXX/1798/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku

 

Kontakt: Natalia Strzelec - Biuro Rady Miasta Gdańska, pok. 109, tel.: 58 323 70 19,
e-mail: natalia.strzelec@gdansk.gda.pl lub brmg@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji

Rada Seniorów w Gdańsku I kadencja