Zakres obowiązków

Prezydent jest organem wykonawczym Miasta Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta
 • określa sposób wykonywania uchwał
 • gospodaruje mieniem komunalnym
 • realizuje budżet
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.

Prezydentowi Miasta Gdańska podlega:

 • Biuro Prezydenta
 • Biuro Prezydenta ds. Kultury
 • Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej
 • Referat Planowania Cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Audytu i Kontroli
 • Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych i Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Wydziale Kadr i Organizacji
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.

 

Metryczka publikacji